เว็บบอร์ดโยธาไทย

ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ "การประมาณราคางานก่อสร้างบ้านพักอาศัย"

ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ "การประมาณราคางานก่อสร้างบ้านพักอาศัย"

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) เล็งเห็นความสำคัญของการประมาณราคาบ้านพักอาศัย จึงได้จัดอบรมโครงการ "การประมาณราคางานก่อสร้างบ้านพักอาศัย" ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 สถานที่จัดอบรม : โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เชิญ คุณจุลภาคย์ จุลรังษี (สถาปนิกอิสระ) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในศาสตร์ของการประมาณราคางานก่อสร้างบ้านพักอาศัย เป็นอย่างดี มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

ราคาน้ำยางมะตอย ส่วนกลาง (กทม.) เดือน พฤศจิกายน 2557 สำหรับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ราคาน้ำยางมะตอย ส่วนกลาง (กทม.) 
เดือน พฤศจิกายน 2557 
สำหรับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

> ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK ตันละ 31,700.00
> ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK ตันละ 25,813.33
> ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK ตันละ 25,849.33
> ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK ตันละ 24,966.67
> ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK ตันละ 25,846.33
> ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK ตัน 42,523.33
> ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK ตัน 46,862.50
> ยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC) บรรจุ BULK ตัน 41,435.00

ว2289แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

ว2289แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิายน 2556 อนุมัติแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เพื่อใช้เป็นแผนกลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการลดความสูญเสียและลดผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และเป็นแผนสนับสนุนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557

นายก ส.ข้าราชการท้องถิ่น ยื่น สปช.ขอยกฐานะ อบจ. ตั้งสภาพัฒนาท้องถิ่น ผุดศาล อปท.

นายก ส.ข้าราชการท้องถิ่น ยื่น สปช.ขอยกฐานะ อบจ. ตั้งสภาพัฒนาท้องถิ่น ผุดศาล อปท.

นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ยื่นข้อเสนอ สปช. แนะยกฐานะ อบจ.เป็นจังหวัดจัดการตนเอง มีเลือกตั้งผู้ว่าฯ ให้ อบต.เป็นเทศบาล ใช้สัดส่วน 1 ส.ท.ต่อ 2 หมื่นคน ผุด กม.ระเบียบ ขรก.ท้องถิ่น โอนกรมส่งเสริมการปกครองตั้งสภาพัฒนาท้องถิ่นแห่งชาติคุม อปท.ขึ้นตรงนายกฯ ผุดศาล อปท.เพิ่มโทษหาก บิ๊ก ขรก.ผิดนักการเมืองต้องผิดด้วย ค้านพวกแต่งตั้งผสม

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557

ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคค เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554

ว376ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ว376ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) พิจารณาให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานที่อยู่ภาใต้บังคับระเบียบฯ พ.ศ.2549 เป็นไปในแนวเดียวกัน จึงซ้อมความเข้าใจในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ว346อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ว346อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

กรมบัญชีกลางพิจารณากำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวนค่าดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ณ ต้นปีงบประมาณ 2558 อัตราร้อยละ 7 ต่อปี

เว็บบอร์ดโยธาไทย - ประกาศโอนย้ายงานราชการ

โอนย้าย งานราชการ จาก Facebook

ข่าวสอบงานราชการ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือนประกอบการคำนวณราคากลาง

[กรุงเทพ] [กลาง] [อีสาน] [เหนือ] [ใต้]

Yotathai Facebook

ข่าวสารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวสารคนท้องถิ่น

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ข่าวสารวงการช่าง

Loading...
Loading...

ข่าวสารที่ได้รับความนิยม

ข่าว - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
ผมตั้งสัตย์ไว้ว่า
ผมเป็นวิศวกรระดับรากหญ้า เป็นข้าของแผ่นดิน
แม้นจะไม่ใช่วิศวกรแถวหน้าของประเทศ
แต่ก็เป็นวิศวกรแนวหน้า
ที่กล้าออกมาพูดเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย

ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก วิศวกรระดับรากหญ้า