• 7-9 ก.ค.57 งานระดับและการสำรวจเบื้องต้น ประจวบคีรีขันธ์
 • 14-18 ก.ค.57 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) ขอนแก่น
 • 16-18 ก.ค.57 ราคากลางงานชลประทานพระนครศรีอยุธยา
 • 16-18 ก.ค.57 เทคนิคก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร อุบลราชธานี
 • 21-25 ก.ค.57 การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2014 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 21-25 ก.ค.57 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ ร้อยเอ็ด
 • 28-30 ก.ค.57 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack) อุดรธานี
 • 28-30 ก.ค.57 เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว เชียงใหม่
 • 28 ก.ค.- 1 ส.ค. 57 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp ขอนแก่น
 • 4-8 ส.ค.57 การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ (Steel Design ) พิษณุโลก
 • 6-8 ส.ค.57 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง พระนครศรีอยุธยา
 • 13-15 ส.ค.57 แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร นครศรีธรรมราช
 • 18-22 ส.ค.57 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) มุกดาหาร
 • 18-22 ส.ค.57 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม STAAD. Pro เชียงใหม่
 • 20-22 ส.ค.57 ราคากลางงานชลประทาน ขอนแก่น
 • 23-24 ส.ค.57 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของ อปท. สุราษฎร์ธานี
 • 27-29 ส.ค.57 แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร อุบลราชธานี
 • ขอเชิญสมัครอบรม ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง” 6-8 สิงหาคม 2557 พระนครศรีอยุธยา

  โครงการอบรม :  “ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง” จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

  ระหว่างวันที่ : 6-8 สิงหาคม 2557 
  สถานที่จัดอบรม : โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ    จ.พระนครศรีอยุธยา

  วิทยากร :  ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
                   ช่างถึก โยธาไทย 
  ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท (บุคคลากรภาคราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็ม)

  สมัครโทร : 0813 282 788 (เปิ้ล โยธาไทย)
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  http://www.yotathai-training.com/home/road-estimate-57

  ขอเชิญสมัครอบรม "การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) " 4-8 สิงหาคม 2557 (5 วัน) ที่ จ.พิษณุโลก

  โครงการอบรม :  การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) 
  จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

  ระหว่างวันที่ : 4-8 สิงหาคม 2557 (5 วัน)
  สถานที่จัดอบรม :โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

  วิทยากร : ผศ.เสริมพันธ์  เอี่ยมจะบก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  ค่าลงทะเบียน : 5,500 บาท (บุคคลากรภาคราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็ม)
  ใบเสร็จรับเงิน และประกาศนียบัตร
  ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  

  สมัครโทร : 0813 282 788 (เปิ้ล โยธาไทย)
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.yotathai-training.com/home/steel-design-2557

  คู่มือการปลูกต้นไม้ ในเขตทางหลวง

  คู่มือการปลูกต้นไม้ ในเขตทางหลวง 

  โดย สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง เป็นคู่มือการปลูกต้นไม้ในเขตทางหลวง ความเหมาะสมเรื่องระยะ ความปลอดภัย การพิจารณาในการเลือกประเภทต้นไม้ที่เหมาะสม ข้อแนะนำและแนวคิดในการเลือกต้นไม้ รายชื่อต้นไม่ที่แนะนำ ตัวอย่างการออกแบบภูมิทัศน์

  เอกสารไฟล์ pdf  (ZIP) จำนวน 75 หน้า ขนาดไฟล์ 43 Mb

  ไปหน้า Download

  Download คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน "การควบคุมงานก่อสร้าง" โดยกรมยุทธโยธาทหารบก

  คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน "การควบคุมงานก่อสร้าง" โดยกรมยุทธโยธาทหารบก

  เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ที่รวบรวมความรู้เรื่องการควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบด้วย
  • หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
  • แนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้าง
  • การปฏิบัติของประธานกรรมการตรวจการจ้าง
  • การดำเนินการด้านเอกสารประกอบสัญญา
  • การตรวจงานและการส่งมอบงาน
  • การตรวจรับรองสภาพงานและการแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง
  • กฎหมายและระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง
  • ขั้นตอนการตรวจสอบงานของผู้ควบคุมงาน

  แนะนำ Facebook กองควบคุมการก่อสร้าง กรมยุทธโยธาทหารบก

  แนะนำ Facebook กองควบคุมการก่อสร้าง กรมยุทธโยธาทหารบก

  กองควบคุมการก่อสร้าง (Inspector & Consultant)
  เป็นหน่วยงานสังกัด กรมยุทธโยธาทหารบก

  Facebok กองควบคุมการก่อสร้าง
  เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก

  Download รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2555

  รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2555

  รวบรวมโดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
  ท่านอาจารย์สินิทธ์ บุญสิทธิ์ ได้มอบให้โยธาไทย เพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนช่าง โยธาไทยจึงได้นำมาแสกนเป็นไฟล์ pdf เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์โยธาไทย

  เอกสารไฟล์ pdf  หนา 173 หน้า ขนาดไฟล์ 47  Mb

  ไปที่หน้า Download

  Download รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2552

  รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2552 

  กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่า การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือการตอบข้อหารือของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปจะเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการ
  ตลอดจนผู้ใช้กฎหมายโดยทั่วไปได้ จึงดำเนินการรวบรวมข้อหารือออกเผยแพร่

  รวมรวบโดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th

  เอกสารไฟล์ pdf หนา 508 หน้า ขนาดไฟล์ 30 MB

  ไปที่หน้า Download เอกสาร

  เว็บบอร์ดโยธาไทย - ประกาศโอนย้ายงานราชการ

  โอนย้าย งานราชการ จาก Facebook

  ข่าวสอบงานราชการ

  ราคาวัสดุก่อสร้าง

  ราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือนประกอบการคำนวณราคากลาง

  [กรุงเทพ] [กลาง] [อีสาน] [เหนือ] [ใต้]

  Yotathai Facebook

  ข่าวสารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ข่าวสารคนท้องถิ่น

  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...

  ข่าวสารวงการช่าง

  Loading...
  Loading...

  ข่าวสารที่ได้รับความนิยม

  ข่าว - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์