เว็บบอร์ดโยธาไทย

ราคาน้ำยางมะตอย ส่วนกลาง (กทม.) เดือน ธันวาคม 2557 สำหรับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ราคาน้ำยางมะตอย ส่วนกลาง (กทม.) เดือน ธันวาคม 2557 สำหรับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

>ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK ตันละ 31,450.00
>ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK ตันละ 25,753.33
>ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK ตันละ 25,789.33
>ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK ตันละ 24,906.67
>ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK ตันละ 25,786.33
>ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK ตันละ 42,356.67
>ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK ตันละ 46,687.50
>ยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC) บรรจุ BULK ตันละ 41,435.00


ว75ขอแก้ไขข้อความตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ

ว75ขอแก้ไขข้อความตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ

เพื่อให้การนำแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาของกรมทรัพยากรน้ำไปใช้งานสามรถระบุหน่วยงานผู้ก่อสร้างได้ถูกต้องตามจริง กรมทรัพยากรน้ำใคร่ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโปรดมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขแบบแปลนที่จะนำไปใช้


การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากมีส่วนราชการบางแห่งได้กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานของ (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการจะซื้อหรือจ้างซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องนำมาประกอบเป็นระบบ โดยพิจารณาเฉพาะตัวระบบว่าหากไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นมาตรฐานอื่น นอกจาก มอก. ได้


ว131 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ว131 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ เพื่อช่วยให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการกำหนดค่างานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ราคาน้ำมันเชื่อเพลิงที่ปรับลดลง


ขอเชิญสมัครอบรม การใช้งานโปรแกรม SketchUP ออกแบบอาคาร 3 มิติ

ขอเชิญสมัครอบรม การใช้งานโปรแกรม SketchUP ออกแบบอาคาร 3 มิติ

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาการออกแบบอาคารในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จากโปรแกรมที่ซับซ้อนต่อการใช้งาน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SketchUP ออกแบบอาคาร 3 มิติ” เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารทั้งภาครัฐและเอกชน

-รุ่นที่ 48 วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
-รุ่นที่ 49 วันที่9-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่/สงขลา

ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD

ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD

การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม AutoCAD มีความจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างที่มีหน้าที่ในการเขียนแบบก่อสร้าง สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดทําโครงการอบรม การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรด้านช่างและผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาประเทศของแต่ละภาคส่วนต่อไป

-รุ่นที่ 52 วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่/สงขลา
-รุ่นที่ 53 วันที่9-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลฯ

ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ ความรู้เรื่องงานบุคคลสาหรับช่างท้องถิ่น

ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ ความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่น

เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องงานบุคคลสําหรับช่างท้องถิ่น สถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจึงจัดโครงการอบรม “ความรู้เรื่องงานบุคคลสําหรับช่างท้องถิ่น” ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฎิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจในงานบุคคลและเส้นทางความก้าวหน้าในการรับราชการ อันจะเป็นผลดีต่อองค์กรและส่วนรวมต่อไป   รุ่นที่ 1 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

เว็บบอร์ดโยธาไทย - ประกาศโอนย้ายงานราชการ

โอนย้าย งานราชการ จาก Facebook

ข่าวสอบงานราชการ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือนประกอบการคำนวณราคากลาง

[กรุงเทพ] [กลาง] [อีสาน] [เหนือ] [ใต้]

Yotathai Facebook

ข่าวสารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวสารคนท้องถิ่น

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ข่าวสารวงการช่าง

Loading...
Loading...

ข่าวสารที่ได้รับความนิยม

ข่าว - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์