• 27-29 ส.ค.57 แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร อุบลราชธานี
 • 1-5 ก.ย.57 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (ระดับสูง) หาดใหญ่
 • 1-5 ก.ย.57 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแแกรม NEO ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก อุดรธานี
 • 10-12 ก.ย.57 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack) อุบลราชธานี
 • 8-12 ก.ย.57 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) เพชรบูรณ์
 • 17-19 ก.ย. 57 แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร ขอนแก่น
 • 22-26 ก.ย.57 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 22-26 ก.ย.57 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D อุบลราชธานี
 • ขอเชิญสมัครอบรม การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม NEO ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก ” 1-5 กันยายน 2557 (5 วัน) อุดรธานี

  โครงการอบรม :  “การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม NEO ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก ”  
  จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

  ระหว่างวันที่ : 1-5 กันยายน 2557  (5 วัน)
  สถานที่จัดอบรม : โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี

  วิทยากร : ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
  ค่าลงทะเบียน : 5,500 บาท (บุคคลากรภาคราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็ม)

  ใบเสร็จรับเงิน และประกาศนียบัตร
  ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  
  สมัครโทร : 0813 282 788 (เปิ้ล โยธาไทย)
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.yotathai-training.com/neo2557

  ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (ระดับสูง)” 1-5 กันยายน 2557(5 วัน) ที่หาดใหญ่

  โครงการอบรม :  “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (ระดับสูง)”  
  จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ระหว่างวันที่ : 1-5 กันยายน 2557   (5 วัน)

  สถานที่จัดอบรม : โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  วิทยากร : อ.สุริยา แสนเจริญ

  ค่าลงทะเบียน : 5,500 บาท
  (บุคคลากรภาคราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็ม)
  ใบเสร็จรับเงิน และประกาศนียบัตร
  ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่


  สมัครโทร : 0813 282 788 (เปิ้ล โยธาไทย)
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.yotathai-training.com/home/advance-autocad

  ขอเชิญสมัครอบรม " พรบ.ควบคุมอาคาร" 27-29 สิงหาคม 2557(3 วัน) จ.อุบลราชธานี

  โครงการอบรม :  “แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร ”  จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

  ระหว่างวันที่ : 27-29 สิงหาคม  2557(3 วัน)

  สถานที่จัดอบรม : โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

  วิทยากร :  อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ / อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ กรมโยธาธิการและผังเมือง

  ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท (บุคคลากรภาคราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็ม)
  ใบเสร็จรับเงิน และประกาศนียบัตร
  ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  
  สมัครโทร : 0813 282 788 (เปิ้ล โยธาไทย)
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.yotathai-training.com/home/law2557

  คู่มือการปลูกต้นไม้ ในเขตทางหลวง

  คู่มือการปลูกต้นไม้ ในเขตทางหลวง 

  โดย สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง เป็นคู่มือการปลูกต้นไม้ในเขตทางหลวง ความเหมาะสมเรื่องระยะ ความปลอดภัย การพิจารณาในการเลือกประเภทต้นไม้ที่เหมาะสม ข้อแนะนำและแนวคิดในการเลือกต้นไม้ รายชื่อต้นไม่ที่แนะนำ ตัวอย่างการออกแบบภูมิทัศน์

  เอกสารไฟล์ pdf  (ZIP) จำนวน 75 หน้า ขนาดไฟล์ 43 Mb

  ไปหน้า Download

  Download คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน "การควบคุมงานก่อสร้าง" โดยกรมยุทธโยธาทหารบก

  คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน "การควบคุมงานก่อสร้าง" โดยกรมยุทธโยธาทหารบก

  เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ที่รวบรวมความรู้เรื่องการควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบด้วย
  • หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
  • แนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้าง
  • การปฏิบัติของประธานกรรมการตรวจการจ้าง
  • การดำเนินการด้านเอกสารประกอบสัญญา
  • การตรวจงานและการส่งมอบงาน
  • การตรวจรับรองสภาพงานและการแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง
  • กฎหมายและระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง
  • ขั้นตอนการตรวจสอบงานของผู้ควบคุมงาน

  แนะนำ Facebook กองควบคุมการก่อสร้าง กรมยุทธโยธาทหารบก

  แนะนำ Facebook กองควบคุมการก่อสร้าง กรมยุทธโยธาทหารบก

  กองควบคุมการก่อสร้าง (Inspector & Consultant)
  เป็นหน่วยงานสังกัด กรมยุทธโยธาทหารบก

  Facebok กองควบคุมการก่อสร้าง
  เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก

  Download รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2555

  รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2555

  รวบรวมโดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
  ท่านอาจารย์สินิทธ์ บุญสิทธิ์ ได้มอบให้โยธาไทย เพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนช่าง โยธาไทยจึงได้นำมาแสกนเป็นไฟล์ pdf เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์โยธาไทย

  เอกสารไฟล์ pdf  หนา 173 หน้า ขนาดไฟล์ 47  Mb

  ไปที่หน้า Download

  เว็บบอร์ดโยธาไทย - ประกาศโอนย้ายงานราชการ

  โอนย้าย งานราชการ จาก Facebook

  ข่าวสอบงานราชการ

  ราคาวัสดุก่อสร้าง

  ราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือนประกอบการคำนวณราคากลาง

  [กรุงเทพ] [กลาง] [อีสาน] [เหนือ] [ใต้]

  Yotathai Facebook

  ข่าวสารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ข่าวสารคนท้องถิ่น

  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...

  ข่าวสารวงการช่าง

  Loading...
  Loading...

  ข่าวสารที่ได้รับความนิยม

  ข่าว - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์